Szervezeti és működési szabályzat:

Bevezetés

Az 1993. évi LXXIX. Közoktatásról szóló törvény, valamint a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a módosító 8/2000. (V. 24.) OM rendelet és a 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről szóló törvény alapján az intézmény jogszerű és demokratikus működésének érdekében, a gyermeki jogok érvényesülése, a pedagógusok és tanulók közötti, valamint a társintézményekkel való megfelelő kapcsolat erősítése érdekében az intézmény nevelőtestülete az alábbi szervezet és működési szabályzatot fogadta el. (A változásokat figyelembevevő egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

 

- Az SZMSZ feladata, hogy megállapítsa az intézmény működésének azokat a szabályait, amelyeket nem rendeznek más jogszabályok. - Az SZMSZ megismerése, megtartása feladata és kötelessége az intézmény valamennyi alkalmazottjának és tanulójának. Megtartása azoknak is kötelessége, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, látogatják, helyiségeit használják, stb - Az SZMSZ megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén az igazgató, ill. igh. intézkedéseket tesz. - Szülő, vagy az intézményben tartózkodó (nem saját alkalmazott) személy esetében az illetőt tájékoztatni kell a szabályzatról, kérve annak betartását. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az intézményben tartózkodó vezetőt kell értesíteni, aki felszólítja a szabályszegőt az intézmény területének az elhagyására.

 

I. Általános rész:

 

1.      Az intézmény megnevezése:

 

Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Gyermekotthon.

Székhelye: 8435. GIC. Nagy Lajos út l2.

              Telefonszáma: 88/589-205, 88/589-210.  Fax: 88/589-206

              E-mail: sztehloaltisk@invitel.hu

 

2.      Az intézmény fenntartó szerve:

 

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Veszprém, Megyeház tér 1.

      

3.      Az alapító szerv neve, az okirat kelte, száma:

 

Közületeket Elhelyező Bizottság, l956. okt. l0.

Ü.i.szám: 3007/2l3l/l956.

valamint Veszprém Megye Közgyűlése 86/2000. (VI. 15.) MÖK határozata

 

4.      Az intézmény típusa:

 

Többcélú közoktatási intézmény (összetett iskola) gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvoda, általános iskola, készségfejlesztő speciális szakiskola, kollégium; gyermekotthon. Önálló jogi személy, gazdálkodási szempontból önálló költségvetési szerv

 

5. Az intézmény alaptevékenysége:

 

a./ 801000 Alapfokú oktatás

b./ 853100 Szociális (Gyermekvédelmi) ellátás elhelyezéssel

 

a./ Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget meglapozó iskolai oktatása, sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai, (készségfejlesztő speciális szakiskola) oktatása, napközi otthoni és tanulószobai ellátás, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi ellátása (szorgalmi időben.

b/ Sajátos nevelési igényű tanulók gyermekotthoni ellátása, utógondozása

 

Az intézmény az alapító okiratban megjelölt feladatainak és tevékenységének forrásait az éves költségvetésben határozza meg:

Források:

 

ˇ        alaptevékenység bevételei

ˇ        egyéb sajátos bevételek

ˇ        meghatározott feladat ellátására juttatott eseti bevétel

ˇ        normatív támogatások

ˇ        költségvetési támogatás

          A tevékenységek feladatmutatói:

          552326       Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő fogyatékos gyermekek,

          tanulók kollégiumi, externátusi ellátása

          Feladatmutató ellátottak száma (fő)

 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet

 

          552334       Kollégiumi intézményi étkeztetés

                            Feladatmutató: az intézményi étkeztetést igénybe vevők száma (fő)

          751768       Intézményi vagyon működtetése

                            Feladatmutató: a létesítmény szolgáltatásait igénybe vevők száma (fő)

217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet az államháztartás működési rendjéről

 

249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

801225       Fogyatékos tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó   iskolai oktatása

                            Feladatmutató: tanulók létszáma (fő)

          802222       Fogyatékos tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére

                            felkészítő iskolai oktatása   

                            Feladatmutató: tanulók létszáma (fő)

          1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

 

          853147       Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás

                            Feladatmutató: férőhelyek száma (db

 

          1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról

15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó a gyermekjóléti intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről

 

          A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám:

         

OTP Bank Rt-nél vezetett 11745007-15426455 elszámolási és

                                           11748007-15426455-4800103 kártyaszámla

             

II. Az intézmény szervezeti felépítése, az intézmény vezetésének szervezete

 

1.      Az intézmény szervezeti egységei

 

Az intézmény többcélú közoktatási intézmény, amely a fenntartó döntésének megfelelően sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-oktatását, kollégiumi ellátását valamint a gyermekotthonban teljes körű ellátását végzi.

 

2. Szervezeti egységei a következők:

 

Iskola,  10 évfolyamos általános műveltséget meglapozó iskola, 2 évfolyamos készségfejlesztő .speciális szakiskola/

Az iskola épületében  működik a többcélú intézmény könyvtára, a kastélyépületből áthelyezett iskolaorvosi rendelő. Az iskolához kötött a tornaterem működése, működtetése.

Kollégium , amely ellátja a családi hátterű sajátos nevelési igényű növendékeket a szorgalmi időben.

Különleges gyermekotthoni egység /sajátos nevelési igényű növendékek gyermekotthoni egységei

a./ Gic, Petőfi u 3. sz. alatti lakásotthon /8 fő/

b/ Gic, Nagy Lajos út 12. sz. alatti lakásotthon (8 fő)

c/ Gic, Nagy Lajos út 30. sz. alatti lakásotthon (8 fő)

d/ Gic, Nagy Lajos út 46. sz. alatti lakásotthon (8 fő)

 

3. Az intézmény szerkezeti felépítése:

     Többcélú közoktatási intézmény

 

IGAZGATÓ

ÁLTALÁNOS IG. H.     GYERMEKOTTHON SZAKM. VEZ.     GAZDASÁGI IG.H.

általános iskola                             lakásotthonok                                 gazdasági szervezet

készségfejl. spec. szakisk.

 

osztályfőnökök                             lakásotthon vezetők                      gazdasági ügyintéző

szaktanárok                                  család- és utógondozó                  pénztáros

munkaköz. vez.                             fejlesztő pedagógus                       technikai alkalmazottak

ped. asszisztensek                         pszichológus

                                                    gyermekvéd. ügyintéző

                                                    gyermekvéd. felügyelők

                                                    gyermekvéd. asszisztensek

 

 

Az intézmény életének szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza, amely valamennyi intézményi egységre érvényes. A működést segítik a Kollektív szerződés, a Házirend, az éves munkaterve, a belső ellenőrzési rendszerek.

Az intézmény vezetőségének tagjai: igazgató, igazgatóhelyettes, gyermekotthon szakmai vezetője, gazdasági igazgatóhelyettes. A napirendnek megfelelően a megbeszélések résztvevői az érdekképviseleti szervek vezetői (diákönkormányzat, szakszervezete, közalkalmazotti tanács). A szülőkkel fenntartott kapcsolatainak gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló növendékeink esetében speciális, a gyámhivatalok által szabályozott.

 

4. Igazgató hatásköre és feladatai

 

Az intézmény élén az igazgató áll, vezetői tevékenységét az iskolai és gazdasági igazgatóhelyettes, valamint a gyermekotthon szakmai vezetőjének közreműködésével látja el. Ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt  - át nem ruházott - feladatokat.

 

Kizárólagos jogkörébe tartozik:

ˇ        a pedagógusok feletti munkáltatói jogkör

ˇ        a kötelezettségvállalási jogkör

ˇ        a külön megállapított jogkörben a kiadmányozás

 

Közvetlenül irányítja: az iskolai és gazdasági igazgatóhelyettest, valamint a gyermekotthon szakmai vezetőjét, közvetetten irányítja az iskolai és a gazdasági igazgatóhelyettesen valamint a gyermekotthon szakmai vezetőjén keresztül az intézményben dolgozó közalkalmazottak munkáját.

 

Feladata, hatásköre, jogköre:

ˇ        képviseli az intézményt, mint önálló jogi személyt, annak egyszemélyi felelős vezetője

ˇ        valamennyi alkalmazott tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, kizárólagos gyakorolja a kötelezettségvállalás illetve a kiadmányozás jogkörét (kivéve azon jogköröket, amelyet kollektív szerződés, vagy a kötelezettségvállalásra és utalványozásra alkotott szabályzat alapján más megbízott dolgozóra ruházott át

ˇ        felelős a munkáltatói kötelezettségek teljesítéséért

ˇ        az intézmény pedagógiai munkájának vezetése, irányítása, ellenőrzése,

ˇ        a nevelő-oktató munka állandó fejlesztésének biztosítása, a nevelők rendszerek továbbképzésének tervezése, megszervezése,

ˇ        a nevelőtestület vezetése,

ˇ        a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásának szakszerű megszervezése és ellenőrzése,

ˇ        az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló költségevetés alapján,

ˇ        munkáltatói jogkör gyakorlása,

ˇ        az intézmény képviselete,

ˇ        együttműködés biztosítása az érdekképviseleti fórummal, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a diákönkormányzattal, a szülői szervezettel,

ˇ        nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése,

 

ˇ        gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanul- és gyermekbalesetek megelőzésének irányítása,

ˇ        döntés - az egyeztetési kötelezettség megtartásával - az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy a kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe.

 

Az intézményvezető felelőssége, kapcsolattartásának kiterjedése:

 

Az intézmény vezetője (igazgatója) a gyermekvédelmi törvénynek és a közoktatási törvénynek megfelelően egyszemélyben felelős:

ˇ        a szakszerű és törvényes működésért,

ˇ        az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,

ˇ        a pedagógiai munkáért, a pedagógiai program megvalósításáért,

ˇ        az adminisztratív feladatok ellátásáért, a nyilvántartás vezetéséért,

ˇ        a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,

ˇ        a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért,

ˇ        a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért,

ˇ        a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért,

 

Munkája során - magasabb vezetőállásúak számára előírt és a Szervezeti és működési Szabályzatban rögzítettek szerint jár el az információkezelésben. A tanári, tanulói, szülői személyiségjogokat érintő, illetve titkosnak minősített információkat megőrzi és e tekintetben is a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el.

 

ˇ        rendszeres kapcsolatot tart a Megyei Önkormányzati Hivatal (szakirányítást ellátó) Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi, valamint az Oktatási és Közművelődési Irodájával,

ˇ        részt vesz a Megyei Önkormányzat Közgyűlésén, és szükség szerint a Közgyűlés Bizottságainak ülésén, 

ˇ        beszámol - a Közgyűlés és Bizottságai munkatervében foglaltaknak megfelelően - az irányítása alatt működő intézmény munkájáról, működésének eredményességéről,

ˇ        kapcsolatot tart a gyámhivatalokkal, társintézményekkel, gyermekjóléti szolgálatokkal,

ˇ        ügyviteli tevékenysége során ellenőrzi a pedagógusok, gazdasági-ügyviteli dolgozók adminisztrációs munkáját, különös tekintettel a

ˇ        naplók, törzslapok, bizonyítványok, leltárak, elszámolások, nyilvántartások vezetésére,

ˇ        iskolai dokumentációk rendezettségére,

ˇ        iratok selejtezésére,

ˇ        a gyermekekre vonatkozó nyilvántartások vezetésére,

ˇ        a tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére.

 

Mint az intézmény egyszemélyi felelős vezetője gyakorolja az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992. évi XXXIII. törvényben és a végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogokat és ellátja kötelességeit.

 

Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információs és szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért-hitelességéért  a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért az intézményi számviteli rendért, az intézményi leltár elkészítéséért a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.

 

Ellenőrzi az iskolai költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának időbeli és arányos felhasználását. Gondoskodik az iskola és az intézmény használatában lévő épületek, építmények, műtárgyak karbantartásáról és felújításáról.

 

Gondoskodik az évenként esedékes költségvetési beszámoló elkészíttetéséről.

 

 

Köteles a jóváhagyott éves költségvetésen belül gazdálkodni.

Feladatainak egy részt igazgató-helyettesével megoszthatja, egyes (átruházható) feladatait - személyes felelősségének megtartása mellett - jogosult az intézményben más (általa megbízott) munkatársára átruházni.

Szabadsága igénybevételét (tanulmányit is) és egy napot meghaladó hivatalos, vagy egyéb távollétété előzetesen írásban köteles a Közgyűlés Elnöknek bejelenteni.

Feladatait távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes felelőssége mellett az iskolai igazgatóhelyettes látja el hatáskörében az írásbeli megbízásban foglaltak szerint jár el.

 

5. Az iskolai igazgatóhelyettes hatásköre és feladatai

 

Munkaköri feladatai

A közoktatási törvénynek valamint a csatlakozó vrh. út. a szakmai irányelveknek megfelelően szervezi és irányítja az iskola és a kollégiumban élő gyermekek és fiatalok nevelését, oktatását. Az intézmény egészének életét figyelemmel kísérve technikai, szervezeti, személyzeti kérdésekben a hatékonyabb gazdálkodást elősegítő javaslatokat tesz.

Szervezi és előkészíti a szakmai továbbképzéseket. Feladatkörét érintő szakmai programokon képviseli az iskolát és kollégiumot.

 

Szervezési feladatok:

ˇ        elkészíti a tantárgyfelosztást és az összesített órarendet, valamint a kollégiumban dolgozó gyp. asszisztensek munkabeosztását

ˇ        szükség szerint rendelkezik az osztályfőnökök illetve osztálytanítók helyettesítéséről

ˇ        elkészíti a pedagógusok, és a gyp. asszisztensek szabadságolási tervét, véleményezi a felügyelete alá tartozó iskola, kollégium munkatársainak tervezett illetve rendkívüli szabadságait

ˇ        javaslatot tesz a pedagógusok továbbképzési tervére

ˇ        megszervezi a tanulók esedékes szakértői felülvizsgálatát 

ˇ        elkészíti és összesíti a tankönyvrendelést

ˇ        elkészíti az iskolában és kollégiumban folyó nevelés-oktatás célját, alapelveit, módszereit tartalmazó pedagógiai programot, melynek érvényesülését annak elfogadása után figyelemmel kíséri

ˇ        elkészíti az iskola minőségirányítási programját, illetve tevékenyen részt vesz annak munkájában

 

Szakmai feladatai:

ˇ        szükség esetén szakmai segítséget, iránymutatást ad az azt igénylő pedagógusoknak, gyógypedagógiai asszisztenseknek

ˇ        az iskolában tanuló gyermekek fejlődésének nyomon követése érdekében folyamatos kapcsolatot tart a nevelőkkel, tájékozódik a diákok értelmi, érzelmi, erkölcsi, testi fejlődéséről, egészségi állapotáról

ˇ        ellenőrzési tapasztalatairól rendszeresen beszámol az intézmény igazgatójának

ˇ        összehangolja, szervezi a tanulókkal foglalkozó szakemberek munkáját, gyógypedagógus, logopédus, gyógytestnevelő stb.

 

Ellenőrzési feladatai

ˇ        ellenőrzi a naplók, törzslapok, bizonyítványok pontos vezetését,

ˇ        a pedagógusok szakmai felkészültségét

ˇ        meghallgatja a gyermekek nevelésére, oktatására vonatkozó észrevételeket és azok megoldására javaslatot tesz, illetve megoldja saját hatáskörben

 

Aktívan részt vesz, illetve szükség szerint megszervezi

ˇ        vezetői megbeszéléseken

ˇ        nevelőtestületi értekezleteken

ˇ        tanévnyitó- záró,. illetve félévi értekezleteken

ˇ        érdekképviseleti fórum munkájában

ˇ        szakmai továbbképzéseken, szakmai programokon

 

Kapcsolatot tart:

ˇ        az intézmény vezetőjével

ˇ        a gyermekotthon vezetőjével

ˇ        szülőkkel

ˇ        lakóegységek vezetőjével

ˇ        a gazdasági igazgatóhelyettessel

ˇ        az iskolaorvossal, védőnővel

ˇ        a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs és Szakértői Bizottsággal

 

Jogai:

ˇ        javaslatot tehet oktatási- nevelési tevékenység korszerűsítésére, a szabályzatok módosítására, (a javaslatokat megtárgyalás után az intézmény vezetősége, illetve a fenntartó hagyja jóvá)

ˇ        gazdaságosságot, hatékonyságot, a szakmai munka javítását szolgáló új módszerek, eljárások, technikák ajánlása

ˇ        az iskolában és a kollégiumban dolgozó munkatársaknak jutalmazására, fegyelmi felelősségének megállapítására vonatkozó előterjesztés megtétele

ˇ        sürgős esetben önállóan dönt a nem kívánatos látogató kitiltásáról, a hatóság értesítéséről, a saját, vagy mások épségét veszélyeztető tanuló fizikai korlátozásáról

 

Kötelességei:

ˇ        a tudomására jutott rendellenességet megvizsgálni, azok megszüntetéséről lehetőleg intézkedni, közvetlen veszély esetében szükséges óvintézkedéseket megtenni, arról az intézmény vezetőjét, az orvost, az illetékes hatóságokat értesíteni

ˇ        eltiltani munkavégzéstől azt a dolgozót, aki nincsen munkára képes állapotban, aki saját hibájából nem vesz részt a munkavédelmi oktatáson, aki az előírt orvosi vizsgálaton nem vesz részt, aki nem tartja meg ill súlyosan megsérti az előírt magatartási és etikai szabályokat  

ˇ        az előírt időben és helyen munkára képes állapotban megjelenni, munkaidejét munkavégzéssel tölteni

ˇ        szükséges esetben munkahelyi vezetője rendkívüli munkavégzésre kötelezheti

ˇ        távolmaradását előzetesen, de legkésőbb 24 órán belül munkahelyi felettesének bejelenteni

ˇ        vezeti és vezetteti munkatársaival a jelenléti ívet

ˇ        ismerni az intézmény szabályzatát (SZMSZ, kollektív szerződés, tűzrendészeti, pénztárkezelési, stb.) és működési rendjét ismerni, munkaköri feladatait ennek értelmében végezni, az előírásokat betartani és betartatni.

 

Jelen munkaköri leírásban foglalt feladatokon kívül köteles elvégezni mindazokat a feladatokat, amelyeket esetenként az utasítások előírnak számára, ill. amelyekkel munkahelyi felettese megbízza.

 

A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és annak módosításáig, illetve visszavonásáig érvényes.

 

Feladatait távollétében vagy akadályoztatás esetén teljes felelőssége mellett az igazgató írásbeli megbízásában megjelölt helyettes látja el.

 

6.  A gyermekotthon szakmai vezető hatásköre és feladatai

 

A munkakör feladatai:

A gyv. törvénynek valamint a csatlakozó vrh. út. a szakmai irányelveknek megfelelően szervezi és irányítja a gyermekotthoni egységben elő gyermekek és fiatalok nevelését - gondozását. Biztosítja az otthon nyújtó ellátás hatékony működését. Az intézmény egészének életét figyelemmel kísérve technikai, szervezeti, személyzeti kérdésekben a hatékonyabb gazdálkodást elősegítő javaslatokat tesz.

Szervezi és előkészíti a szakmai továbbképzéseket. Feladatkörét érintő szakmai programokon képviseli a gyermekotthont (intézményt)

 

Szervezési feladatok:

ˇ        elkészíti a nevelő-, gondozó személyzet munkaköri leírását, valamint a gyermekotthoni egység lakóotthonainak munkabeosztását.

ˇ        szükség szerint rendelkezik a távollevő munkatársak helyettesítéséről

ˇ        elkészíti a lakóegységek szabadságolási tervét, véleményezi a felügyelete alá tartozó lakóotthonok munkatársainak tervezett ill. rendkívüli szabadságait

ˇ        javaslatot tesz az egyes lakóegységek dolgozóinak továbbképzési tervére.

ˇ        a lakóegység vezetőjével egyeztetve (gyám!) megszervezi a gondozottak szakvizsgálatra, kórházba, szakrendelésre, stb. történő szállítását és kísérését

ˇ        az aktuális teendőket naponta megbeszéli a lakóegységek vezetőivel

ˇ        elkészíti a gyermekotthonban folyó nevelés célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai programot, melynek érvényesülését annak elfogadása után figyelemmel kíséri. A szakmai program elkészítésekor figyelembe veszi a többcélú közoktatási intézmény jóváhagyott Pedagógiai programját valamint mód. 1993. évi LXXXIX törv. 48. és 49. §-át, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM. rend. előírásait.

 

Szakmai feladatai:

ˇ        szükséges esetekben szakmai segítséget, iránymutatást ad az azt igénylő nevelőnek, gondozónak, esetmegbeszélést tart az érintett nevelővel, gondozóval

ˇ        javasolja befogadó nyilatkozat megadását a törvény által előírt esetekben /utógondozói ellátás, gondozott növendék saját gyermeke/

ˇ        a gyermekotthon létszámába tartozó gyermekek fejlődésének nyomon követése érdekében folyamatos kapcsolatot tart a nevelőkkel, tájékozódik a gondozottak értelmi, - érzelmi, erkölcsi, testi fejlődéséről, egészségi állapotáról, iskolai előmeneteléről

ˇ        ellenőrzési tapasztalatairól rendszeresen beszámol az intézmény igazgatójának

ˇ        összehangolja, szervezi a gyermekekkel foglalkozó szakemberek munkáját (fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógytestnevelés, stb.)

 

 

Ellenőrzési feladatai:

ˇ        a gyermekotthon lakóotthonaiban ellenőrzi a csoportok eseménynaplóit, a nevelő- gondozó munka napi gyakorlatát

ˇ        lakóegységenként negyedévente átfogó ellenőrzést tart, áttekinti az előírt nyomtatványok, dokumentációk vezetését, különös tekintettel az egyéni gondozás-nevelési terv megvalósulását, ellenőrzi a gyógypedagógiai és gyermekvédelem szakmai elveinek érvényesülését, a belső szabályzatoknak megfelelő munkavégzést.

ˇ        meghallgatja a gyermekek nevelésére, gondozására, kapcsolattartására vonatkozó észrevételeit, panaszait, véleményeit, azok megoldására javaslatot tesz, ill. megoldja saját hatáskörben.

 

Aktívan részt vesz, illetve szükség szerint megszervezi:

ˇ        vezetői megbeszéléseken

ˇ        lakóegységek megbeszélésein

ˇ        érdekképviseleti fórum munkájában

ˇ        szakmai továbbképzéseken, szakmai programokon

ˇ        esetmegbeszéléseken

 

Kapcsolatot tart:

ˇ        az intézmény vezetőjével

ˇ        a lakóegységek vezetőivel

ˇ        orvossal, szakorvossal,

ˇ        az iskola vezetőjével, az érintett osztály pedagógusaival

ˇ        a gazdasági igh.-val

ˇ        a gyámhivatalokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal, a TEGYESZ-szel

ˇ        önállóan ellátott szakmai feladatainak tekintetében a szülőkkel, hozzátartozókkal, más gyermekintézménnyel, gyermekotthonnal, karitatív szervezetekkel

 

 

 

 

Jogai:

ˇ        javaslatot tehet a nevelési-gondozási tevékenység korszerűsítésére, a szabályzatok módosítására, (a javaslatokat megtárgyalás után az intézmény vezetősége, ill. a fenntartó hagyja jóvá)

ˇ        a gazdaságosságot, hatékonyságot, a szakmai munka javítását szolgáló új szervezési módszerek, eljárások, technikák ajánlása

ˇ        a vezetés alatt álló lakóegységek munkatársainak jutalmazására, fegyelmi felelősségének megállapítására vonatkozó előterjesztés megtétele

ˇ        sürgős esetben önállóan dönt a nem kívánatos látogató kitiltásáról, a hatóság értesítéséről, a saját vagy mások épségét veszélyeztető gyermek/fiatal fizikai korlátozásáról

ˇ        amennyiben az illetékes gyámhivatal határozatában folyamatos kapcsolattartás engedélyez, de konkrét időpontot nem határoz meg, engedélyezheti a gondozott legfeljebb 2 napra történő elvitelét.

 

Kötelességei:

ˇ        a tudomására jutott rendellenességet megvizsgálni, azok megszüntetéséről lehetőleg intézkedni, közvetlen veszély esetében szükséges óvintézkedéseket megtenni, arról az intézmény vezetőjét, az orvost, az illetékes hatóságokat értesíteni

ˇ        eltiltani munkavégzéstől azt a dolgozót, aki nincsen munkára képes állapotban, aki saját hibájából nem vesz részt a munkavédelmi oktatáson, aki az előírt orvosi vizsgálaton nem vesz részt, aki nem tartja meg ill súlyosan megsérti az előírt magatartási és etikai szabályokat

ˇ        az előírt időben és helyen munkára képes állapotban megjelenni, munkaidejét munkavégzéssel tölteni

ˇ        szükséges esetben munkahelyi vezetője rendkívüli munkavégzésre kötelezheti

ˇ        távolmaradását előzetesen, de legkésőbb 24 órán belül munkahelyi felettesének bejelenteni

ˇ        vezeti és vezetteti munkatársaival a jelenléti ívet

 

 

ˇ        ismerni az intézmény szabályzatát (SZMSZ, kollektív szerződés, tűzrendészeti, pénztárkezelési, stb.) és működési rendjét ismerni, munkaköri feladatait ennek értelmében végezni, az előírásokat betartani és betartatni.

 

Jelen munkaköri leírásban foglalt feladatokon kívül köteles elvégezni mindazokat a feladatokat, amelyeket esetenként az utasítások előírnak számára, ill. amelyekkel munkahelyi felettese megbízza.

 

A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és annak módosításáig, illetve visszavonásáig érvényes.

 

Feladatait távollétében vagy akadályoztatás esetén teljes felelőssége mellett az igazgató írásbeli megbízásában megjelölt helyettes látja el.

 

 

7. A gazdasági igazgatóhelyettes hatásköre és feladatai

 

Irányítása, felügyelete mellet  működik az intézmény gazdálkodási, pénzügyi, számviteli s műszaki tevékenysége.

ˇ        a gazdasági szerezet ügyviteli-számviteli-gazdálkodási szabályzatainak elkészítése, azokban a jogszabályváltozások nyomon követése

ˇ        a gazdasági szervezet munkájának megszervezése, ügyrendi beosztása, a folyamatos, munkafolyamatokba épített ellenőrzés megszervezése

ˇ        a gazdasági szervezet munkavállalóinak munkáltatója

ˇ        az intézmény éves költségvetésének és beszámolóinak elkészítése

ˇ        az anyag-, eszköz- és készlegazdálkodás, a raktározási munka irányítása, felügyelete

ˇ        a bér- és munkaügyi feladatok irányítása

ˇ        a pénzügyi fegyelem betartásának biztosítása az ellenjegyzési jogkör gyakorlásán keresztül

ˇ        A tűz- és munkavédelmi oktatások megszervezése, az előírások betartásának ellenőrzése

 

ˇ        a gazdálkodás elemzése és értékelése, a gazdaságosság és hatékonyság érdekében intézkedési javaslat kidolgozása

ˇ        az intézmény likviditási terve szerint gondoskodik a kötelezettségek pénzügyi kiegyenlítéséről

ˇ        az intézményi vagyonmegóvása, rendszeres karbantartása

ˇ        a takarékosságra irányuló intézkedések betartásának ellenőrzése

ˇ        a közvetlen irányítása alá tartozik a Gazdasági iroda, az élelmezés, ,a karbantartó szakmunkás, a gépjármű-üzemeltetés

ˇ        hatásköre a pénzügyi-gazdasági jogszabályok vonatkozásában az intézmény valamennyi munkavállalójára kiterjed

ˇ        a gazdasági szervezet dolgozói munkaköri leírásának elkészítése

 

Felelős:

ˇ        az intézményi tulajdon és vagyon megőrzéséért

ˇ        az intézmény költségvetésének és beszámolóinak határidőben történő szabályszerű elkészítéséért

ˇ        a költségvetési előirányzatokkal a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik, az évközbeni pótelőirányzatokról és előirányzat módosításokról gondoskodik

ˇ        a leltározás megszerezéséért

ˇ        a selejtezések szabályszerűségének biztosításáért

ˇ        az intézmény valamennyi dolgozójára kiterjedő pénzügyi fegyelem betartásáért

ˇ        minden olyan gazdálkodással összefüggő tényezőért, mely az intézményi szakmai munka ellátását akadályozza

ˇ        a gazdasági szervezet működéséért

ˇ        ellenjegyzési jogkört gyakorol szerződések és kötelezettségvállalások esetén, figyelemmel a költségvetési előirányzatokra

ˇ        az intézmény gazdálkodásának minden eseményét ellenjegyzi, s köteles minden olyan intézkedést megakadályozni, amely jogszabályba ütköző, az intézmény működését sérti.

 

 

ˇ        a gondatlan vagy szándékos károkozókkal szemben kártalanítási eljárást kezdeményez

ˇ        a rendszeresen tájékoztatja az intézmény vezetőjét a gazdálkodásról, pénzügyi helyzetről.

 

Feladatait távollétében vagy akadályoztatás esetén teljes felelőssége mellett az igazgató írásbeli megbízásában megjelölt helyettes látja el.

 

III. A működés rendje, nyitva tartás, az intézetben való tartózkodás rendje

 

1. Munkarend:

1.1. A vezetők munkarendje

  Az intézményben a szorgalmi időszakban 730 ill. 1530 óra között vagy az igazgató, vagy az iskolai igazgatóhelyettes valamint a gyermekotthon szakmai vezetője az intézményben tartózkodik. A szorgalmi időn kívül, /munkanapokon/ a gyermekotthonban az éves beosztásnak megfelelően /szabadságolási terv/ a szakmai vezető, igazgató, igazgatóhelyettesek. látnak el szolgálatot

A lakásotthonok, belső lakócsoportok működése folyamatos. A folyamatos felügyeletet, egy felnőtt állandó jelenlétét biztosítani kell.

A tanulói jogviszonnyal összefüggő ügyek intézése az intézmény hivatalos órái alatt történhet.

 

1.2. Az iskola nyitva tartása:

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 730-tól 1700 – ig tart nyitva.

Az iskolát szombaton, vasárnap, ill. munkaszüneti napokon előre megbeszélt időpontban szervezett foglalkozások céljára lehet igénybe venni. A meghatározott időn kívül az iskolát zárva kell tartani. Elméleti órát 800-tól 1630 közötti időszakra, mozgásfejlesztés, testnevelés foglalkozás a tornateremben 715-től 800 óráig is tervezhető.

Rendezvények esetén a nyitva tartásra, ill. az előírt nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt.

 

Az iskolában a reggeli ügyelet 730-tól 800-ig tart.

A tanítás kezdete 8 óra. Egy óra 45 percig tart. A szünetek időpontját, a tanulóügyelet rendjét a Házirend melléklete határozza meg.

A tanítás kezdetére ill. és a tanítási idő végén  a tanulók csoportosan érkeznek ill. távoznak az iskolából. A lakásotthonokban lakó növendékek kíséréséről a lakásotthon munkatársai gondoskodnak a ped. asszisztensekkel együtt.

 

 

A tanulók a tanítási idő alatt csak az osztályfőnök, szaktanár engedélyével hagyhatják el az iskolát. Az intézmény  területéről tanítási időben való távozást írásban kell engedélyezi.

Az iskola a tanítási szünetekben csak a szükséges, előre egyeztetett időszakokban tart nyitva.

A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg.

 

2. Intézményben tartózkodás rendje:

Az iskolában ill. lakásotthon épületében csak a beosztásuk szerint munkát végzők, ill. ügyeletet ellátók tartózkodhatnak.

A lakásotthonokban a munkarend folyamatos. A lakásotthonokban, idegenek belépése csak a lakás vezetőjének /szolgálatos nevelőjének/ engedélyével történhet. Hivatalos személy látogatása esetében /amennyiben személye ismeretlen/ hivatalos igazolványt kell kérni, amellyel személye, ill. látogatásának célja egyértelműen azonosítható. Volt növendékek, ill. a megye más lakásotthonaiban lakó növendékek az érdekelt nevelővel való előzetes egyeztetés után fogadhatók.

 

2.1.  A gazdasági iroda

A gazdasági irodában a munkarend 600-tól 1600-ig tart, a fenti intervallumban 800 órától 1400 óráig üzemel az intézmény házipénztára.

 

2.2.  A kollégium munkarendje

 

A kollégium szorgalmi időben vasárnap este 1800 órától péntek délután 1700 óráig  a meghatározott időn kívül a kollégiumot zárva kell tartani. A kollégium elhagyására az - iskolai elfoglaltságok kivételével - csak nevelői engedéllyel kerülhet sor. A kollégium területén idegen személyek engedély nélkül nem tartózkodhatnak.

A Házirend melléklete határozza meg..

 

 

 

3. Az intézmény helyiségeinek használati rendje

 

  Az intézmény épületét, helyiségeit, felszerelési tárgyait rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni.

Az iskola, kollégium, lakásotthonok tulajdonvédelméért, állagának megőrzéséért, tisztaságának megőrzéséért, a takarékos energia felhasználásáért a tűzvédelmi- balesetvédelmi- és munkavédelmi szabályok betartásáért az elrendelt egészségügyi szabályok betartásáért az ott szolgálatot teljesítő dolgozók a felelősek.

A tanulók az intézmény helyiségeit, felszereléseit csak felnőtt kíséretében, felügyelete mellett használhatják.

Tanítási időn kívül tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában, tornateremben, műhelyteremben. A továbbiakról a Házirend rendelkezik.

Az egyes helyiségekből a berendezéseket, felszerelési tárgyakat és eszközöket csak a gazdasági igh. engedélyével lehet kivinni.

Eszközök, felszerelések használatát, bérlését a megállapított bérleti díj ellenében írásban engedélyezheti a gazdasági. igh. - átvételi elismervény ellenében.

A használaton kívüli eszközöket, felszereléseket vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani. Tanulónál - saját zárható szekrényének kulcsán kívül- más kulcs nem lehet.

A könyvtár használati rendjét a könyvtár működési szabályzata, ill. a Házirend iskolai melléklete rögzíti /mellékletben/

Az intézmény helyiségeit külön megállapodás szerint külső tagok is használhatják a megállapított időben és feladatra. Ezt írásban az igazgató vagy gazd. ig. h. engedélyezheti. Az igénybe vevőket kártérítési és vagyonvédelmi felelősség terheli, kötelesek betartani a munkavédelmi, tűzvédelmi, e.ü. szabályzatok előírásait.

Az intézmény területén reklámtevékenységet folytatni, árusítani tilos! Kivételt képeznek azok a reklámtevékenységek, amelyek kimondottan a tanulókhoz szólnak, és az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, közéleti, kulturális

tevékenységgel kapcsolatosak. A reklámtevékenységek e fajtái is előzetes igazgatói engedélyhez kötöttek.

 

4. Rendkívüli esemény és bombariadó esetén szükséges intézkedések:

 

Rendkívüli esemény /baleset, elemi csapás, betörés, / bekövetkeztekor azt azonnal jelenteni kell annak elhárítására illetékes szervnek /orvos, mentő, rendőrség, stb./ valamint az intézményben tartózkodó felelős vezetőnek. A rendkívüli eseményről az adott jogszabályoknak megfelelően jegyzőkönyvet kell készíteni.

A tűzriadót minden tanév elején gyakoroltatni kell a növendékekkel. Annak megtörténtét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Bombariadó esetén a tűzriadó tervnek megfelelően kell eljárni, annak megfelelően kell elhagyni az épületeket. A riasztás ugyancsak az említett tervnek megfelelően történik

A riasztással egyidejűleg az intézményben tartózkodó vezető /helyettese/, ill. ügyeletes, lakásotthonban dolgozók, nevelő haladéktalanul értesíti a területileg illetékes rendőrőrsöt (Pápa, tel: 89/313-012), az igazgatót, valamint munkaidőben a fenntartót. /MÖK, tel: 88/545-000/       A rendőrség érkezéséig, további intézkedéséig, a bombariadó feloldásáig a tanulók nem léphetnek az épületbe, ill. nem tartózkodhatnak annak közelében.

A Házirend melléklete határozza meg..

  

5.      Ünnepélyek, megemlékezések rendje a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

 

A hagyományok ápolása:

Az intézmény hagyományainak ápolása, fejlesztése minden dolgozó és tanuló kötelessége.

A hagyományok ápolásának éves feladatait, az ünnepélyek megemlékezések éves rendjét, azok időpontját, a felelősök nevét az éves feladatterv tartalmazza, az intézmény hagyományainak ill. a tanévnyitó utasításnak megfelelően.

Az ünnepélyek, megemlékezésék rendjét az OM tanév rendjéről szóló utasítása tartalmazza.

 

6. A tanuló távolmaradásának igazolására vonatkozó előírások.

 

Az igazolás módját a Házirend szabályozza.

 

A gyermekotthon esetén az engedély nélküli eltávozások során alkalmazandó intézkedésekre a 15/1998.(IV. 30.) rendeletben foglaltak az irányadók.

 

  

7. A térítési díj befizetésére ill. visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

 

A tanulók térítési díjait a házirend szabályozza.

 

A dolgozók étkezés-térítési díjait, lakbérét, távfűtési stb. díjait a pénztáros szedi be a bérfizetési napokat követően a meghatározott pénztári időben/

 

Az intézmény az igénybe nem vett étkezésekre befizetett térítési díjat a bejelentést követő naptól kezdődően a következő befizetés alkalmával beszámítja. A lemondás telefonon, személyesen vagy írásban történhet.

 

Igazgatási díjat kell fizetni, ha az iskola kérelemre

elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról másodlatot vagy pótbizonyítványt állít ki, vagy névváltozás esetén bizonyítványt cserél.

Az igazgatási díj összege az elkészítés évének első munkanapján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tíz százaléka.

Az igazgatási díjat az intézmény pénztárába kell a meghatározott módon az OTP Megyei Igazgatóságánál kezelt számlára befizetni. A befizetett igazgatási díj az iskola bevétele.

 

  

A befizetett díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, költségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint történik.

E rendelkezések nem alkalmazhatók, ha a névváltoztatásra a nemzetiségi név felvétele vagy a gyámhivatal határozata alapján került sor.

 

 

8. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje

 

8.1. Beszédfejlesztés, beszédkorrekció /logopédia/, gyógytestnevelés

 

   A tanulók a foglalkozásokon szakértői vélemény, ill. az orvos javaslatára vesznek részt. A foglalkozások időpontját az összesített órarend tartalmazza. A tanulók csoportba sorolását, időbeosztását a fejlesztő, korrekciós foglalkozást végző pedagógus végzi el az iskolai igazgatóhelyettessel, valamint osztályfőnökkel egyeztetve

A házirend szabályozza.

 

 

8.2.    Szakkörök

 Számát a tanulók érdeklődési körének és hagyományainknak megfelelően kell tervezni. A foglalkozások szeptemberben kezdődnek és a szorgalmi időszak

végéig tartanak. A foglalkozások heti 2x45 percesek, a legtöbb szakkör esetében a tömbösítés indokolt. A szakkörök időpontját az összesített órarend tartalmazza

A házirend szabályozza.

  

 

8.3. Énekkar

 A szorgalmi időszak alatt órarendben rögzített időpontban működik. A jelentkezett tanulókból a karvezető választja ki a résztvevőket.

Az énekkar közreműködik az ünnepélyeken és rendezvényeken.

 

8.4.Tömegsport

 A foglalkozást a testnevelő tanár, ill. a megbízott pedagógus szervezi és vezeti. A részvétel önkéntes, de törekedni kell arra, hogy azon minél több - a mozgásra, testedzésre rászoruló - tanuló vegyen részt

 

 

8.5. A szakkörök vezetése:

 A szakkörök, énekkar, sportkör vezetőjét a munkaközösség véleményének figyelembevételével az igazgató bízza meg. A megbízott vezetők szakmailag és pedagógiailag felelősek a csoportok működéséért. Éves munkatervet készítenek, amelyet az érdekelt terület igazgatóhelyettese hagy jóvá.

 

 

8.6. A tanulmányi versenyek, kulturális és sportvetélkedők

 A versenyek és vetélkedők  részei az intézmény éves munkatervének. Tervezéskor meg kell jelölni a szervezési feladatokat és felelősöket.

 A megyei, területi, - ill. országos fordulóra továbbjutott csapatok tanulóit- a vetélkedők idejére - igazgató mentesíti a tanítási órákon való részvétel alól.

 Az éves munkatervben nem szereplő, ezért költségvetésben nem tervezett programokra az intézmény költségvetéséből az anyagi helyzet függvényében adható támogatás. Az igazgató gondoskodik arról, hogy a megyei-területi- országos versenyeken helyezést elért  csapatok /tanulók/ eredményes szereplését az egész tanulóközösség megismerje.

Családi hátterű növendékek esetében szülői kérésre, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló növendékek esetében önkéntes elhatározás alapján, a gyámmal egyeztetve biztosítjuk a fakultatív vallásoktatást. A foglalkozások az iskolai tanóráktól elkülönítve, a hitoktatóval egyeztetett időpontban történnek. A feltételek biztosítása az iskola feladata, a foglalkozások megtartásáért, azok ellenőrzéséért az illetékes egyházi személy /személyek/ felelősek.

 

8.7. Tanulószobai foglalkozás

 A tanulószobai felvételre az év elején lehet jelentkezni. (Csak a szülői háttérrel rendelkező gyermekek.)Javasolt a felvétel valamennyi bejáró, /különösen a gyengébb átlagteljesítményű/ tanuló esetében. Javasolt az időszakos felvétel hosszabb hiányzást követően gyermekvédelmi, prevenciós szempontból is.       

 

8.8. A mindennapi testedzés formái

 Az iskola a mindennapos testedzést a testnevelési órákon, tömegsport foglalkozásokon biztosítja.

Az iskola biztosítja, hogy az őszi-téli-tavaszi időszakban, ill. rossz idő esetén a tornaterem - nevelő felügyelete mellett - szervezett játék és sportfoglalkozás céljára rendelkezésre álljon. Ezen kívüli időszakban a tornatermet zárva kell tartani. A terem csak tornacipőben használható.

 

 

8.9. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

 Az intézmény tanulói tanévenként egy alkalommal általános iskolaorvosi és fogorvosi szűrésen vesznek részt.

Hetente két alkalommal rendel az iskolaorvos, új tanuló felvételekor, a tanítási szüneteket /valamint a szökést/ követően általános e.ü. vizsgálat kötelező.

Felelős: az általános igazgatóhelyettes.

 

9. Az iskolába, kollégiumba, gyermekotthonba való felvétel feltételei

      A felvett tanulók csak az előírt igazolások birtokában foglalhatják el helyüket.        /orvosi igazolás, oltási lap, székletvizsgálati eredmény, "áthelyezési" határozat,

iskolai iratok, stb./ A gyermekvédelmi gondoskodásban lévő tanulók iratanyagát az idevonatkozó előírásoknak megfelelően a TEGYESZ szerzi be, ill. küldi meg.

 

10. A diákönkormányzat, diákképviselet

 Az intézmény sajátosságainak megfelelően az  Érdekképviseleti fórum, a diákönkormányzat csak korlátozottan működhet. Ennek ellenére az osztályok ill. növendékek fejlettségi fokától függően minden, a tanulókat érintő, Ktv.-ben meghatározott kérdésben véleményüket ki kell kérni. A nevelőmunka egyik feladata, hogy érdekeik képviseletére lehetőségük szerint alkalmassá váljanak.

 

10.1. Az Érdekképviseleti fórum működésének rendjét külön szabályzat tartalmazza.

 

10.2. A diákönkormányzat működésének rendjét külön szabályzat tartalmazza

 

11. A tanulók jutalmazásának és fegyelmező intézkedésének elvei.

 

11.1. Jutalmazás

A Házirend szabályozza.

 

11.2. Figyelmeztetési lehetőségek:

A Házirend szabályozza.

 

11.3. Fegyelmi intézkedések, lehetőségek:

A Házirend szabályozza.

 

12. Az intézményi védő - óvó intézkedések

 

12.1. A tanulók által önállóan nem használható gépek, eszközök:

A villamos köszörűgép, faeszterga, szalagfűrész., körfűrész, kombinált gyalugép, elektromos kézi gyalugép. gépi permetezőgép, benzinmotoros kerti gépek, fűnyíró, fűkasza, PB. gázzal működő eszközök.

 

12.2. A tanulók által pedagógus felügyelete mellett használható gépek, berendezések:

A konyhai kisgépek, nem automata mosógép, vasaló, szövőszék,          kerti munkák végzéséhez szükséges kisgépek, /rotációs kapa/ szakképzésben részesülő növendékek esetében/

A számítógépet csak felnőtt felügyelete mellett használhatnak.

A lakásotthonokban minden háztartási gépet használhatnak az ott élő gondozottak, de csak felnőtt engedélyével és felügyeletével.

 Az intézmény területén ív és lánghegesztés csak karbantartási, kivitelezési munkák céljából engedélyezett előzetes munkavédelmi, tűzvédelmi engedély birtokában.

 

12.3. Tanulóbalesetek jelentési kötelezettsége:

  A baleseteket az előírt nyomtatványon kell nyilvántartani.         A három napon túl gyógyuló sérülést okozó baleseteket azonnal ki kell vizsgálni. A balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. 1-1-példányát a fenntartónak, a tanulónak, szülőnek /gondviselőnek, gyámnak/ kell átadni, ill. és az irattárba kell helyezni

  A súlyos balesetet telefonon azonnal jelenteni kell a fenntartónak /tel: 88/545-000/
  súlyos balesetnek minősül: halált okozó, érzékszerv elvesztését, beszédkészség elvesztését , elmezavart okozó, súlyos csonkulást okozóbaleset.
  Balesetet követően, az okok elemzése után meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a hasonló esetek elkerülése érdekében.

 

13 .Egyéb előírások:

 

13.1. Szakirodalom támogatására jogosult:

A Kt. 19. §. /3/ bek. értelmében az intézmény valamennyi pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozója /iskolai ped. valamint a gyermekotthon felsőfokú végzettségű pedagógus munkakörben alkalmazott dolgozói./ Az elszámolás a 20/1997 /II.13./ Korm. rendelet  alapján történik.

 

13.2. A pedagógusok továbbképzésének, átképzésének, szakvizsga megszerzésének  támogatása:

A támogatása továbbképzési tervnek megfelelően történik.

 

13.2.1.  A gyermekotthoni, iskolai rövid- közép- és hosszú távú továbbképzési terveket az intézmény igazgatója készíti el a közalkalmazotti tanács véleményezése és a nevelőtestület alapján.

 

13.2.2  A továbbképzések támogatását, a továbbképzések elvégzése utáni juttatásokat a szociális ágazatban a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján illetve a 15/1998. NM rendelet alapján, az oktatásban pedig 1993-as Közoktatási Törvény LXXIX. törvény és a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján hajtjuk végre.

 

14. Az iskolai könyvtár működéséről

 (II. sz .mellékletben. megj: a könyvtár működéséről rendelkező szabályzatot Emmer Gáborné közoktatási szakértő véleményezte (eng.sz.:74.257/94-415)

 

l5. A tankönyvrendelés szabályai

 A tankönyvek rendelését az osztályfőnökök és szaktanárok igénye alapján a szertáros összesíti. Az iskolai igh. gondoskodik arról, hogy az engedélyezett tankönyvek listája a pedagógusok rendelkezésére álljon. A szakmai munkaközösségek február 15-ig véleményezik a szaktanárok által választott tankönyveket. Ennek figyelembevételével történik meg az írásbeli megrendelés melynek határideje február 28.

  A tanulók tankönyvvásárlásáról:

ˇ        1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

ˇ        1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

ˇ        1998. évi LXXIV. törvény a családok támogatásáról

ˇ        2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről

ˇ        Az aktuális évi költségvetésről szóló törvény

ˇ        XI/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

ˇ        23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

A Házirend szabályozza.

 

 

IV. rész: Az iskola vezetése, hatáskörök átruházása, ellenőrzés, külső kapcsolatok

 

1. Az intézmény vezetője

      Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét az iskolai és gazdasági igazgatóhelyettes valamint a gyermekotthon szakmai vezetőjének közreműködésével látja el.

Az igazgató jogállását a magasabb vezetők beosztására vonatkozó közalkalmazotti rendelkezések határozzák meg.

  Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és

  döntési jogkörét a Ktv. állapítja meg.

  Ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - át nem ruházott - feladatokat.

  Kizárólagos jogkörébe tartozik:

 -  a pedagógusok feletti munkáltatói jogkör,

 -  a kötelezettségvállalási jogkör,

 -  a külön megállapított jogkörben a kiadmányozás.

 

2. Az iskolavezetőség

 

  Az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete.

  A szakmai vezetőség tagjai:

  - az igazgató

  - az iskolai- és gazdasági igazgatóhelyettes valamint .a gyermekotthonok szakmai vezetői

  - a munkaközösség-vezetők.

 

  Az intézményben az alábbi munkaközösségek működnek:

  a./ iskolai munkaközösség

A vezetőség a megállapított munkaterv szerint kéthavonta tanácskozik. Az üléseket az   igazgató hívja össze. Az ülésre - tanácskozási jogkörrel - a közalkalmazotti tanács        elnöke, a dolgozók érdekképviseleti szervének vezetője meghívható.

Az operatív vezetési feladatok egyeztetése, elosztása ügyében az igazgató és helyettesei a hét első napján tartják megbeszéléseiket. A gyermekotthonok hetente szakmai megbeszélést tartanak, melynek résztvevői a szakmai egység munkatársain kívül a lakásotthonok vezetői. A megbeszélések napirendje az elfogadott munkaterv szerinti. Ezeken a megbeszéléseken kell egyeztetni a gk. igénylését, az utazással járó feladatokat stb. is

 

3. Az intézmény vezetése, az iskolaszék, szülői szervezetek kapcsolata

 

Az iskolaszék működését l997/98. tanév végén az érdekelt felek egyetértésével felfüggesztette.

 

A szülői munkaközösség 2003. február 5-én megalakult iskolánkban.

 

Gyv. ellátásban részesülő növendékek esetében a szülői jogokat és felelősséget a gyám gyakorolja ill. viseli. A belső iskola vonatkozásában a kapcsolat rendszeres, (mindennapos), külső iskola esetén a gyám az adott iskolában, annak szabályzata szerint vesz részt a szülői szervezetek munkájában

A vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához be kell szerezni családi hátterű növendék esetében a szülők, gyermekvédelmi ellátásban részesülők esetében a gyámok véleményét

 

 

4. Az intézmény pedagógiai dokumentumainak hozzáférhetősége

 

A pedagógiai program, SZMSZ, házirend, nevelési-foglalkozási terv, szakmai program.

A dokumentumok elhelyezése: A felsorolt intézményi dokumentumok 1-1- pld. megtekinthető az iskolai ig.h. irodában, az iskola szakkönyvtárában (tanári szoba), a gyermekotthonok szakmai vezetőjénél, a lakásotthonokban.         

 

A dokumentumok az intézmény munkatársai számára előzetes igénybejelentés után munkaidőben bármikor hozzáférhetőek.

Az intézmény költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos közérdekű adatok közzé- illetve hozzáférhetővé tétele. Az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998. (XII. 30.) Korm .rendelet 22 sz. melléklete alapján az alábbi iratokat kell közzétenni az intézmény központi irodájának hirdetőtábláján.

Új tanuló érkezésekor kérésre lehetővé kell tenni a szülő, gondviselő részére, hogy megismerhesse az iskola, kollégium, gyermekotthon programját, előírásait, rendelkezéseit, szabályait.

Kérésre, ill. kifogásolható látogatói (szülői) magatartás esetén ugyancsak módot kell adni a dokumentumok megismerésére, értelmezésére.

A gyámok nevére, valamint az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat részére érkezett iratokat bontatlanul kell átadni az érdekelteknek. Az így átvett iratok iratkezelése az érdekelt kezdeményezésére történik.

 

5.      A gyermekotthonba történő befogadás

 

A15/1998 (IV. 30.) NM rendelet alapján történik és az 1997. évi XXXI. törvény 33. §-ának megfelelően jelentési kötelezettségnek kell eleget tenni.

 

 

6. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

 

6.1. A nevelő-oktató munka ellenőrzése

A tanítási órákra, a tanórán kívüli foglalkozásokra, a lakásotthonok szakmai tevékenységére terjed ki.

 

6.2. A nevelő-oktató munka ellenőrzésének megszervezéséért, működéséért az igazgató felelős

Az ellenőrzés területeit, tartalmát, módszerét és ütemezését a félévi ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzési terv nyilvános, elkészítéséért az igazgatóhelyettes és a szakmai vezetők felelősek. Az előre nem tervezett, eseti ellenőrzés lefolytatásáról az igazgató dönt, ill. rendeli el.

 

6.3. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak:

  - az igazgató

  - az igazgatóhelyettesek /iskolai, ill. gazdasági/

  a munkaközösség-vezetők

  a gyermekotthon szakmai vezető

- lakásotthon vezetők -a nevelőtestület tagjai, - szükséges esetben az igazgató utasítása szerint.

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenység ellenőrzésére jogosult

Az igazgatóhelyettes és szakmai vezető tevékenységét közvetlenül ellenőrzi. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás.

A helyettesek és szakmai vezető ellenőrzési tevékenységüket a munkaköri leírás feladatai alapján végzik saját területükön.

A munkaközösség-vezetők saját területük szakmai munkáját ellenőrzik. Tapasztalataikról az ig. helyettest folyamatosan tájékoztatják.

 

 

6.4. Az ellenőrzés módszerei

  - a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása /óralátogatás/

  - írásbeli dokumentumok vizsgálata /tervek, naplók, fejlesztési füzet, stb./

  - tanulói munkák vizsgálata

  - a nevelő beszámoltatása szóban, írásban.

-         a lakásotthonok dokumentációjának ellenőrzése

-         – lakásotthon havi könyvelésének ellenőrzése

-         a pedagógiai, személyiségfejlesztő munka ellenőrzése

-                 Az ellenőrzés során tapasztaltakat a nevelőkkel egyénileg, szükség esetén az illetékes mk. vezető jelenlétében meg kell beszélni.

 

  Az általánosítható tapasztalatokat a feladatok meghatározásával együtt a nevelőtestületi, iskolai nevelőtestületi, gyermekotthoni nevelőtestületi és szervezeti egységenkénti értekezleteken kell értékelni és összegezni.

A nevelőtestület tagjainak joga, hogy az elfogadott pedagógiai program, tanterv, nevelési-fejlesztési terv keretein belül megválassza az általa szükségesnek tartott ismereteket, nevelési – oktatási módszereket. Az egységes célkitűzések viszont

 

csak akkor érhetők el, ha a nevelő – oktató munka belső ellenőrzésének rendszere működik.

 

6.      .A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek működésére vonatkozó általános szabályok:

 

A nevelőtestület tagja valamennyi felsőfokú végzettséggel rendelkező pedagógus-          munkakört ellátó alkalmazott, valamint az intézmény gazdasági igazgatóhelyettese. /a    Kt. 56.§. szerint/

 

A nevelőtestület döntéseit, javaslatait általában a szakmai munkaközösség. előzetes állásfoglalása alapján alakítja ki. A nevelőtestület /testületek/ az év folyamán rendes, és rendkívüli értekezletet tart.

A nevelőtestület rendes értekezletei: tanévnyitó, félévi,  záró értekezlet, osztályozó, valamint nevelési értekezletek.

A rendes értekezletet az igazgató hívja össze a megállapított időpontban és témakörben

A gyermekotthon nevelői közössége rendes értekezleteit munkaterv szerint, rendkívüli értekezleteit szükség szerint tartja.

A rendkívüli értekezlet összehívásáról a igazgató intézkedik a napirend megjelölésével. A napirendet az értekezletet megelőzően legalább három nappal ismertetni kell.
A rendkívüli értekezlet összehívásához a nevelőtestület legalább 1/3-nak aláírása és indoklása szükséges. Az értekezletet tanítási időn (munkaidőn kívül) kívül, nyolc napon belül kell összehívni.

 

Az értekezletek levező elnöke általános igazgatóhelyettes, ill. a gyermekotthon vezető.

A jkv.-et a nevelőtestület két tagja hitelesíti.

A nevelőtestület döntéseit határozat formájában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell ellátni és nyilvántartásba kell venni.

Amennyiben szavazáskor szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el.

 

Az értekezletről a nevelőtestület előzetesen megbízott tagja jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvet elkészülte után három napon belül végleges formában kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az igazgató, a jkv. vezetője valamint a nevelőtestület két tagja írja alá és hitelesíti.  A jegyzőkönyv másolatát 15 napon belül meg kell küldeni a MÖK Oktatatási Irodája részére.

 

A nevelőtestület az év végi osztályzatokat osztályozó értekezleten áttekinti. Azokat összehasonlítja a tanítási év közben kapott érdemjegyek átlagával. Lényeges eltérés esetén tájékoztatást kér annak okairól. Ha indokolt, jogában áll azt a tanuló javára módosítani.

 

 

7.1. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása

A nevelőtestületi feladatok ellátása nem minden esetben igényli a teljes nevelőtestület jelenlétét.

A nevelőtestület a ktv.-ben meghatározott jogköréből, valamint a Vhr. alapján - a szakmai munkaközösségekre ruházza a tantárgyfelosztás elkészítése előtti, ill. a pedagógusok külön megbízásainak elosztásával kapcsolatos véleményezési jogkörét.

 

A tanulók fegyelmi ügyeiben az intézményegység nevelőtestületéből alakult fegyelmi bizottság ülésezik. A bizottság tagjai: az igazgatóhelyettes, a tanuló osztályfőnöke, gyámja, az osztály szaktanára.

 

Az Intézmény valamennyi dolgozóját- munkakörével kapcsolatban megilleti az a jog, hogy személyét, mint a közösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, tevékenységét értékeljék és elismerjék.

 

8. A külső kapcsolatok rendszerek, formája

 

Az intézmény felelős a tanulók testi, értelmi érzelmi és erkölcsi fejlődéséért, a tanulói közösségek alakításáért, fejlődéséért.

ˇ        a növendékek személyiségfejlesztése érdekében képességeinek kibontakoztatása érdekében együttműködése törekszik a szülőkkel, ill.

 

ˇ         együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, az illetékes gyámhivatallal, gyámmal és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal

ˇ        A tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során ugyancsak törekszik a szülőkkel való együttműködésre, ill. együttműködik az előbbiekben felsorolt intézményekkel.

A képességek figyelembevételével feladata családi életre való felkészítés.

 

8.1. Az intézményt a külső kapcsolatokban, elsősorban a fenntartóval - az igazgató képviseli. A vezetőhelyettesek munkaköri feladatuknak megfelelően tartják a kapcsolatot a társintézményekkel. Az iskolai igazgatóhelyettes feladata a Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs és Szakértői Bizottsággal való kapcsolattartás. A gyermekotthon szakmai vezetőjének feladata a TEGYESZ-szel és Gyámhivatalokkal való kapcsolattartás.

 

8.2. A gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolattartás

8.2.1.Családi hátterű tanulók esetében

A pedagógus a tanulók jelzése, a beszélgetések során megismert, feltételezett veszélyeztetettség esetén, - a veszélyeztető okok feltárása érdekében családlátogatás során ismeri meg a tanuló családi környezetét.

Gyermekbántalmazás vélelme, ill. egyéb, pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető tényezők esetén az iskolai igh. értesíti a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálatot. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében

A szülőknek kérés esetén az igazgatóhelyettes valamint a gyermekotthon illetékes szakembere tájékoztatást ad a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények címéről, elérhetőségéről, telefonszámáról.

 

Az iskolában gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó felelős dolgozik.

 

8.2.2. Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló növendék esetében

A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló növendékek esetében a külső kapcsolat formáját mindenkor érvényes gyámügyi határozatnak megfelelően a gondozottak gyámjai, - gondnokai – családgondozó közösen végzik a gyermekotthon szakmai programjának megfelelően.

A gy.v. gondoskodás alatt álló növendékek esetében a szünidőt követően értékelni kell a családban tartózkodás hatásait.

 

Minden növendék esetében kiemelt figyelmet kell fordítani a szenvedélybetegségek megelőzésére. Különösen a fiatalkorú növendéke esetében kapjon a prevenció kellő hangsúlyt.

 

Az intézmény alkalmazottai illetve nagykorú gondozottak csak elkülönített, e célra kijelölt helyen dohányozhatnak. A kijelölt helyiség légtere nem lehet közös a tanulók által is használt helyiséggel. A dohányzásra kijelölt helyet a hozzá beosztott munkatársak vonatkozásában az igazgatóhelyettes, a gyermekotthon szakmai vezető a lakásotthon vezetőjével egyetértésben ill. a gazdasági ig.h. jelöli ki. A dohányzásra kijelölt helyiséget /helyet/ az adott munkahely vezetője írásban közli beosztottaival. a nagykorú gondozottakkal. Az utógondozói ellátásban részesülő, nagykorú növendékek számáraz igazgató jelöli ki a többi tanulótól elkülönítetten a dohányzó helyet. A nagykorú tanulók dohányzásra kijelölt helyiségét táblával kell megjelölni

Az iskola valamennyi növendéke esetében továbbtanulási, pályaválasztási segítséget ad a készségfejlesztő speciális szakiskolai továbbtanuláshoz.

 

8.3.    Az egészségügyi szolgáltatást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás formái:

 

Az iskola,- gyermekotthon vonatkozásában az iskola-egészségügyi ill. háziorvosi feladatokat 14 éves kor alatti növendék esetében a körzeti gyermek szakorvos, /V.varsány/ - 14 évesnél idősebb növendék esetében a körzeti háziorvos /Románd/ látja el. Más községben levő lakásotthonok esetében az adott lakóhely körzeti orvosától kell kérni az ellátást.

Továbbtanuló, más város kollégiumában elhelyezett növendék e.ü. ellátását ugyancsak a háziorvos végzi. A tervezett vizsgálatok ütemezésénél, tervezésénél törekedni kell az iskolai tanítási órák védelmére, valamint arra, hogy lehetőleg ne járjanak külön utazással.

 

 

9.    Szabályzatok listája

 

1.  Számviteli politika

-         számviteli szabályzat

-         számlarend

2.  Gazdasági ügyrend

3.  Leltározási szabályzat

4.  Selejtezési szabályzat

5.  Belső ellenőrzési szabályzat

6.  Pénzkezelési szabályzat

7.  Gyógyszerkezelési szabályzat

8.  Családi házak gazdálkodási szabályzata

-         ellátottak pénzbeni juttatásai felhasználásának és gazdálkodásának szabályzata

9.      Személygépkocsik üzemeltetési szabályzata

10.  Iskolai könyvtár szabályzata

11.  Házirend

12.  Diákönkormányzat szabályzata

 

 

V. Záró rendelkezések

 

Az SZMSZ-t az intézmény nevelőtestülete fogadja el, a fenntartó MÖK jóváhagyásával válik érvényessé. Az új SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg a régi hatályon kívül kerül.

 

Gic, 2005. május 4..

 

 

                                                              Finta János                             Penics Jánosné   Vock Balázs

       igazgató                                 nevelőtestület képv.                    közalk. tanács r.